Facebooklinkedin (4) (2).png  

Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji

Naše společnost Inboox CZ, s.r.o. měla po dva roky (2020 - 2022) na starosti externí evaluaci projektu, jehož cílem je především podpora odborníků pracujících v oblastech náhradní rodinné péče a rodinné politiky v Libereckém kraji. Pro zadavatele jsme připravili vstupní, průběžnou i závěrečnou zprávu.

Účelem evaluace bylo odpovědět na všechny evaluační otázky, tedy především zhodnotit nastavení projektu, jeho dopady a jeho vztah k potřebám cílových skupin. V evaluačních otázkách na dopady projektu jsme se zaměřili na vybrané konkrétní projektové aktivity.

Pro zpracování závěrečné evaluace projektu byl použit smíšený výzkumný design. Využili jsme kvantitativní i kvalitativní metody sběru a analýzy dat, mezi které patřily: desk research, polostrukturované rozhovory, fokusní skupiny a dotazníková šetření.

Rozhovory, jak individuální, tak skupinové, byly následně přepsány do textové podoby a v této podobě analyzovány (včetně kódování a kategorizace odpovědí podle evaluačních otázek a obsahu promluvy). 

Podívejte se na naše výstupy:

A jak byly úspěšné aktivity projektu? Účastníky byly hodnoceny jako užitečné až velmi užitečné, reflektovaly tedy jejich skutečné potřeby – zde se jednalo typicky o potřeby vzdělávací, ale také potřeby sdílení, praktičnosti/praxi nebo i osobní setkávání a možnost ujasnit si a sladit pracovní postupy.


Ukázka evaluační matice

EO - Systémová podpora.jpg