Facebooklinkedin (4) (2).png  

Metody


 

Představujeme vám nejčastěji využívané metody sběru dat, vedle nich samozřejmě využíváme i další, speciální metody. V případě, že byste je chtěli aplikovat, neváhejte se na nás obrátit a společně se domluvíme, jaká metoda pro váš výzkum bude ta pravá.

 


 

Dotazníkové šetření

Jedná se o základní kvantitativní metodu sběru dat. Výhodou dotazníkové šetření je oproti jiným metodám sběru dat nízká časová a finanční náročnost a možnost sesbírání dat od velkého množství lidí. Dále také možnost longitudinálního výzkumu při opakovaném nebo dlouhodobém sledování určitých jevů nebo populací.

Dotazníky pro vás připravíme na míru a zajistíme sběr dat vámi požadovaným způsobem dotazování (osobním, elektronickým či telefonickým). 


CAWI (Computer Asisted Web Interviewing)

Jedná se online metodu dotazování přes interaktivní elektronický dotazník, na který může odpovědět každý, kdo obdržel webový odkaz. Díky elektronickému sběru dat se jedná o velmi rychlé a efektivní dotazování.

Pro účely CAWI dotazování máme k dispozici také vlastní panel respondentů.


CATI (Computer Asisted Telephone Interviewing)

Jedná se o sběr dat přes telefon, který provádějí předem vyškolení operátoři call centra. K dispozici mají předem připravené otázky pro dotazování. Tento typ sběru dat je velmi rychlý a cenově dostupný. Nejčastěji se využívá pro průzkumy v komerční sféře (na naší databázi kontaktů) nebo tam, kde má zadavatel k dispozici telefonní čísla respondentů.


CAPI (Computer Asisted Personal Interviewing)

Jedná se o face-to-face dotazování vyškolených tazatelů s respondenty za pomoci notebooku nebo tabletu. Pro účely CAPI dotazování disponujeme širokou základnou tazatelů v rámci celé České republiky. Proti sběru papírových dotazníků je CAPI sběr levnější a ekologičtější (netiskneme dotazníky), spolehlivější (nedochází k chybovosti při přepisu papírových dotazníků do matice) a bezpečnější (díky metadatům z elektronického nástroje máme lepší kontrolu tazatelů).


PAPI (Pen And Paper Interviewing)

Jedná se o osobní vedení rozhovoru tazatele s respondentem, v rámci kterého tazatel zaznamenává odpovědi do vytištěného papírového dotazníku. Pro účely analýzy dat jsou následně odpovědi převedeny do elektronické podoby.

Pro účely PAPI dotazování máme k dispozici vyškolené tazatele.  


Individuální polostrukturovaný rozhovor

Jedná se o kvalitativní metodu sběru dat, kdy má vyškolený tazatel předem připravený polostrukturovaný scénář k rozhovoru.

Tazatel má tedy předem připravené okruhy otázek, na které se chce zeptat, ale nemusí mít připravené jejich doslovné znění, jelikož polostrukturovaná forma umožňuje pružněji reagovat v rámci vedení rozhovoru na nová témata. Dále je v rámci rozhovoru prostor například pro měnění pořadí otázek či doptávání se na další.


Focus groups (fokusní skupiny, ohniskové skupiny)

Focus groups, neboli fokusní skupiny či ohniskové skupiny, představují skupinové diskuze a jsou jednou z metod kvalitativního výzkumu. Hlavním přínosem metody je možnost důkladně porozumět tomu, jak jednotliví aktéři vnímají určitý problém nebo situaci. Nad rámec individuálních rozhovorů je přidanou hodnotou fokusní skupiny možnost jednotlivých účastníků reagovat na sebe navzájem. Skupinu řídí zkušený moderátor, který se snaží udržet diskuzi věcnou, kultivovanou a směřující k předem stanovenému cíli. Diskuzní skupina je nejčastěji složena z 5-10 respondentů a diskuze většinou probíhá maximálně 2 hodiny, tak aby se udržela pozornost účastníků. 

Pro hladký průběh fokusní skupiny spolupracujeme se zkušenými moderátory a máme k dispozici vlastní plně vybavené prostory.


Mystery shopping

Všem firmám, které potřebují měřit maloobchodní kvalitu svých služeb nebo informace o produktech a službách vlastní či konkurenční firmy, nabízíme metodu Mystery shopping. Tato metoda je vhodná k použití především v prodejnách, restauracích či hotelech.

Náš výzkumník se stane fiktivním zákazníkem či nakupujícím, který bude vystupovat jako běžný spotřebitel, a to za účelem nákupu výrobku. Může také klást otázky, registrovat stížnosti nebo naplňovat jinou roli. Záznamy se zpětnou vazbou budou vyplňovány do dotazníku nebo zachycovány prostřednictvím zvukových nahrávek či videí.

A co vše je možné touto metodou zkoumat? Je to například doba, která byla potřebná k tomu, než si zákazníka při nákupu někdo všiml, způsob přivítání v prodejně, spektrum použitých otázek vůči zákazníkovi k upřesňování jeho požadavku, argumentace prodavače, rychlost prodeje, čistota prodejny, dodržování různých norem ve vztahu k poptávané službě nebo prodeji, vzhledem ke kvalitě služeb, rychlosti vyřizování reklamací aj.


Mystery calling

Pokud potřebujete ověřit ochotu, profesionalitu a komunikační úroveň zaměstnanců či obchodníků, je možné využít metodu mysterry calling. Tato metoda spočívá v simulovaném telefonátu fiktivního volajícího. Zaměřovat se může například na přijetí telefonátu, oslovení zákazníka, reakce na požadavky zákazníka, nabídku služeb či celkový dojem z telefonátu. Tato metoda se běžně používá v rámci marketingového výzkumu.


Mystery občan

Jde o adaptaci „mystery“ technik na prostředí veřejné správy. Nejčastěji je realizujeme pro obce a města a jimi řízené organizace, hodí se ale i pro úřady státní správy, k nimž dochází nebo je jinak kontaktuje veřejnost. 

S vedením úřadu se domluvíme na sledovaných parametrech, přičemž nabízíme jako základ naši standardizovanou škálu, která umožňuje provádět anonymní benchmark s dalšími analyzovanými subjekty. Hodnotíme komunikaci, vstřícnost i odbornost úředníků formou osobních, telefonických i e-mailových dotazů.


360stupňová zpětná vazba

Metodu 360stupňové zpětné vazby vám nabízíme jako hodnotný nástroj založený na anonymitě a důvěrnosti, jako nástroj, který pomáhá organizacím k rozvoji a k hodnocení kompetencí zaměstnanců. Principem této metody je hodnocení vybraného pracovníka na základě toho, jak je vnímán z co největšího počtu perspektiv, tedy nejen ze svého vlastního pohledu nebo pohledu svého nadřízeného, ale také od širokého okruhu spolupracovníků, zákazníků apod. Mohou být hodnoceny jak jeho dovednost komunikace, tak schopnost spolupráce, kreativita, inovativnost a jiné vlastnosti.

Podle toho z kolika úhlů pohledu hodnocení probíhá, se pak hovoří o 360, 540 či 720stupňové vazbě. Jsme schopni zajistit všechny tyto varianty šetření.

K dispozici máme SW nástroj pro provádění těchto hodnocení, do kterého můžeme přidávat další otázky nebo stávající adaptovat na míru pro vaši organizaci. Rychlé „strojové“ statistiky jsou k dispozici ke stažení ze systému ihned. Navíc k nim přidáváme odborné vyhodnocení a zpracování výstupní zprávy s interpretací na úrovni organizace, případně i individuální rozhovory s psychology/konzultanty. 


Sociometrie

Sociometrii používáme jako metodu zkoumání neformální struktury a dynamiky skupin, mezilidských vztahů a postojů, vzájemných sympatií a antipatií členů skupin, sociopreferenčních vztahů, a to přímými i nepřímými sociometrickými a psychometrickými technikami. Tato metoda vychází z vědy o zkoumání sociálních vztahů a vnitřní struktuře sociálních skupin. 

Neoddělitelnou součástí této metody jsou sociometrické dotazníky, popřípadě individuální a skupinové rozhovory i posuzovací škály. K přehledné prezentaci výsledků vám poskytneme sociologické matice a grafické výstupy ve formě sociogramů.  


Pozorování

Vědecké pozorování je cílevědomé a naplánované vnímání jevů a procesů, díky kterému můžeme odhalit podstatné souvislosti a vztahy v rámci sledované skutečnosti. Využít jej můžeme například v rámci dopravních výzkumů. Pozorování můžeme provádět jako samostatnou metodu sběru dat/informací nebo jako doplněk ke kvalitativnímu či kvantitativnímu výzkumu. Výzkumník se při pozorování musí vyvarovat subjektivnímu hodnocení. Pozorování je možné dělit do několika kategorií, například na zúčastněné a nezúčastněné, na standardizované a nestandardizované či na zjevné a skryté.

Na základě vašich cílů, vám doporučíme přesný postup a pozorovatele zaškolíme.