Facebooklinkedin (4) (2).png  

Spokojenost obyvatel s městem Hradec Králové
a Mobilita a přeprava cestujících


Pro Magistrát města Hradec Králové jsme realizovali dva souběžné výzkumy týkající se spokojenosti obyvatel s městem Hradec Králové (společný evropský indikátor A1) a mobility a místní přepravy cestujících (společný evropský indikátor A3). V rámci výzkumu spokojenosti jsme se dotazovali např. na spokojenost s kvalitou bydlení, dopravou, informovaností, bezpečností, sportovním a kulturním vybavením a v rámci výzkumu mobility zase na počet cest, délu času na cestách, účely cestování či využití způsobu dopravy obyvatel Hradce Králové. Výzkumný soubor čítal 1009, resp. 1002 respondnetů a respodentek. 

Realizovali jsme reprezentativní výzkum nastavením kvót pro pohlaví, věk a bydliště dle městské části.  

Příprava a realizace výzkumů vycházela z metodik evropských indikátorů a ze zveřejněných výsledků předchozích sociologických výzkumů tak, aby stávajícíc výsledky bylo možné vhodně srovnávat s výsledky z minulých let.

Dotazník jsme naprogramovali do elektonické podoby v profesionálním prostředí Survey Monkey. Sběr dat zajitilo na 30 našich tazatelů metodou osobního dotazování s využitím smartphonů a tabletů (CAPI) v období od 24. dubna do 7. června 2022. 

Zadavateli jsme předali dvě kompletní výzkumné zprávy, plné přehledných tabulek a grafů, včetně těch, které porovnávaly výsledky výzkumů z minulých let a jejich interpretací. Součástí bylo i předání datových matic, na základě kterých byly vytvořeny všechny výstupy. 

Podívejte se na naše výstupní zprávy: 

Níže můžete vidět ukázku grafu, který vyjadřuje spokojenost s informovaností na webových stránkách města dle věkových kategorií, kde nejspokojenější věkovou kategorií jsou obyvatelé ve věku 30-44 let.


Spokojenost obyvatel s informovaností prostřednictvím webových stránek města, N = 1009

graf_hk_spokojenost.png