Facebooklinkedin (4) (2).png  

Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel 


Cílem šetření bylo posílit zpětnou vazbu o postojích obyvatel Brna pro zadavatele - Magistrát města Brna, a zajistit podklad sloužící ke strategickému plánování Brna. Výzkum sledoval různé oblasti postojů, například asociace spojené s městem, vnímané přednosti nebo naopak problémy města, zdroje, odkud respondenti čerpají informace o dění ve městě, a další oblasti, stejně jako v předchozích ročnících šetření. Novými oblastmi v tomto šetření byla známost Brněnské metropolitní oblasti a postoje k modrým parkovacím zónám. Inboox CZ, s.r.o. zrealizoval reprezentativní výzkum o velikosti 1016 respondentů a respondentek.

Pro naplnění cílů šetření jsme společně s klientem sestavili dotazník, který jsme naprogramovali do elektronické podoby. Sběr dat probíhal na jaře 2022 po dobu dvou měsíců. Pro sběr dat jsme využili kombinace osobního dotazování (CAPI), do kterého se zapojilo 52 tazatelů a dotazování přes elektronický odkaz (CAWI), který byl umožněn zaregistrovaným respondentům v našem panelu.  

Výzkum je reprezentativní na základě naplnění kvót pohlaví, věku, vzdělání a bydliště dle městské části. 

Analyzovali jsme výsledky šetření, včetně výpočtů indikátorů a srovnání s minulými ročníky. Zadavateli jsme předali vyčištěnou datovou matici a výstupní zprávu plnou přehledných tabulek a grafů. Výsledky jsme odprezentovali na společném setkání. 

  • Nejdůležitější zjištění zadavatel publikoval na data.brno.cz
  • Celou výstupní zprávu naleznete zde.

V rámci dotazníkového šetření jsme se například ptali i na to, jaké přednosti města respondenti a respondentky hodnotí jako nejvýraznější. Nejčastěji jsou zastoupeny brněnská architektura - historické jádro města, Špilberk a vnímání Brna jako kulturního města.