Facebooklinkedin (4) (2).png  

Průzkum v oblasti bydlení


Potřebujete zjistit, jaké potřeby v oblasti bydlení mají občané vaší obce, města či kraje? Potřebujete podklady pro koncepci bydlení, či vás zajímá oblast sociálního bydlení?

Rádi pro vás zajistíme průzkum v oblasti bydlení a přineseme relevantní data pro nastavení bytové politiky. 

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Doporučíme velikost výzkumného vzorku a optimální techniky sběru dat: desk research z dostupných dat, dotazníkové šetření (CAWI, CAPI, PAPI, CATI), fokusní skupiny či polostrukturované rozhovory. Zajistíme reprezentativní průzkum podle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.).

Jsme připraveni provést šetření mezi cílovými skupinami z řad občanů i stakeholderů a analyzovat relevantní data k oblasti bydlení.

Navrhneme scénáře k rozhovorům či dotazníky a zapracujeme do nich podněty z vaší strany. Připravíme pro vás datovou matici a provedeme čištění dat a samotnou analýzu.

Zajistíme pro vás takový výstup, se kterým se vám bude dobře pracovat a bude pro vás maximálně užitečný. Na vaše přání zpracujeme prezentaci, výstupní zprávu, připravíme infografiku či dashboardy. Součástí analýzy je i zpracování doporučení pro oblast bytové politiky.

Při realizaci průzkumu se umíme přizpůsobit vašim potřebám.