Facebooklinkedin (4) (2).png  

Finanční, ekologické, společenské, dopravní i další dopady


Potřebujete vyhodnotit nejrůznější dopady plánovaných (ex ante) nebo realizovaných (ex post) investic? Chcete předejít riziku, že vynaložené peníze budou neefektivní, případně že s sebou přinesou tolik negativních nezamýšlených důsledků, že by bylo vhodné původní plán zásadně přehodnotit? Nebo potřebujete vyvrátit či potvrdit tyto obavy u již zrealizované investice?

Rádi pro vás zpracujeme nezávislou evaluaci, která hodnocení opře o fakta místo emocí a poskytne i doporučení, jak případné negativní důsledky napravit.

Typicky se zaměřujeme na finanční (návratnost investice) a ekonomicko-sociální faktory, jako je dopad na trh práce, na stávající firmy a podnikatele v regionu, na migraci a strukturu obyvatel, na vytížení dopravní a sociální infrastruktury (zdravotní péče, sociální služby, síť škol – mateřských, základních i sociálních), na změnu ve výskytu a frekvenci sociálně patologických jevů.

Evaluace zpracováváme mj. v souladu s příslušnými metodikami Ministerstva vnitra po posuzování průmyslových zón a parků. Z provedených šetření a výstupů evaluace lze vyvodit i doporučení pro další plánované podobné investice. 

Specifickou součástí evaluací nebo samostatnou studií jsou evaluace zaměřené na ekologické a environmentální dopady průmyslové zóny na své okolí. Nejen ve smyslu bezprostředních dopadů na čistotu ovzduší a vod, ale i s ohledem na migrační trasy zvířat, průchodnost zóny pro obyvatele okolních sídel a dopad na panorama a krajinu jako celek. Průmyslové zóny (haly, sklady i továrny) mohou s citlivým přístupem tvořit s okolním prostředím harmonický celek. Poradíme vám, jak co nejlépe začlenit novou stavbu do okolní krajiny. I jak vytvořit funkční okolí, které bude vyhovovat lidem i přírodě.

S našimi partnery  působíme také jako poradenská a konzultační společnost v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Do praxe se snažíme převést nejnovější poznatky z oblasti environmentální bezpečnosti. Věříme totiž, že společnost se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí, profituje ze svého postoje nejen mravně, ale i ekonomicky.

Postupujeme v rámci zásad CSR (Corporate Social Responsibility), se společenskou odpovědností firem. Zodpovědný přístup k přírodě i lidem vždy znamená kladné body. Ale společenská odpovědnost institucí není jen o filantropii nebo zlepšení PR. Provoz společnosti s ohledem na ekologická a sociální hlediska je dlouhodobou investicí do rozvoje a přináší řadu výhod.