Facebooklinkedin (4) (2).png  

Evaluace velkých soukromých i veřejných investic


Realizovali jste významnou investici a rádi byste se dozvěděli, jaké přinesla výsledky? A to možná nejen v čistě finančním či ekonomickém smyslu, ale také optikou společenských, infrastrukturních a environmentálních dopadů?

Rádi vám takovou komplexní evaluaci připravíme. 

Naši ekonomičtí experti vyhodnotí finanční a ekonomické dopady včetně návratnosti investice

Sociologové a demografové se zase zaměřují na ekonomicko-sociální faktory, jako je dopad na trh práce, na stávající firmy a podnikatele v regionu, na migraci a strukturu obyvatel, na vytížení dopravní a sociální infrastruktury (zdravotní péče, sociální služby, síť škol – mateřských, základních i sociálních), na změnu ve výskytu a frekvenci sociálně patologických jevů.

Evaluace pro veřejnou sféru zpracováváme mj. v souladu s příslušnými metodikami Ministerstva vnitra po posuzování průmyslových zón a parků. 

Z provedených šetření a výstupů evaluace lze vyvodit i doporučení pro další plánované podobné investice. 

Specifickou součástí evaluací nebo samostatnou studií jsou evaluace zaměřené na ekologické a environmentální dopady průmyslové zóny na své okolí. Nejen ve smyslu bezprostředních dopadů na čistotu ovzduší a vod, ale i s ohledem na migrační trasy zvířat, průchodnost zóny pro obyvatele okolních sídel a dopad na panorama a krajinu jako celek.