Facebooklinkedin (4) (2).png  

Evaluace komplexních dopadů průmyslových zón a investičních celků


Potřebujete pomoci s vyhodnocením dopadů průmyslových zón či investičních celků? Ať již to byla podmínka dotace, někoho ze zainteresovaných stran, nebo prostě proto, že chcete vyhodnotit přínos investice pro váš region? 

Rádi pro vás zpracujeme evaluaci zaměřenou na ty klíčové dimenze, které potřebujete zkoumat. 

Typicky se zaměřujeme na ekonomicko-sociální faktory, jako je dopad na trh práce, na stávající firmy a podnikatele v regionu, na migraci a strukturu obyvatel, na vytížení dopravní a sociální infrastruktury (zdravotní péče, sociální služby, síť škol – mateřských, základních i sociálních), na změnu ve výskytu a frekvenci sociálně patologických jevů.

Evaluace zpracováváme mj. v souladu s příslušnými metodikami Ministerstva vnitra po posuzování průmyslových zón a parků. Z provedených šetření a výstupů evaluace lze vyvodit i doporučení pro další plánované podobné investice. 

Specifickou součástí evaluací nebo samostatnou studií jsou evaluace zaměřené na ekologické a environmentální dopady průmyslové zóny na své okolí. Nejen ve smyslu bezprostředních dopadů na čistotu ovzduší a vod, ale i s ohledem na migrační trasy zvířat, průchodnost zóny pro obyvatele okolních sídel a dopad na panorama a krajinu jako celek. Průmyslové zóny (haly, sklady i továrny) mohou s citlivým přístupem tvořit s okolním prostředím harmonický celek. Poradíme vám, jak co nejlépe začlenit novou stavbu do okolní krajiny. I jak vytvořit funkční okolí, které bude vyhovovat lidem i přírodě.

S našimi partnery  působíme také jako poradenská a konzultační společnost v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Do praxe se snažíme převést nejnovější poznatky z oblasti environmentální bezpečnosti. Věříme totiž, že společnost se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí profituje ze svého postoje nejen mravně, ale i ekonomicky.

Postupujeme v rámci zásad CSR (Corporate Social Responsibility), se společenskou odpovědností firem. Zodpovědný přístup k přírodě i lidem vždy znamená kladné body. Ale společenská odpovědnost institucí není jen o filantropii nebo zlepšení PR. Provoz společnosti s ohledem na ekologická a sociální hlediska je dlouhodobou investicí do rozvoje a přináší řadu výhod.