Facebooklinkedin (4) (2).png  

Výsledkové studie


Potřebujete pomoci s evaluací? Musíte ji udělat, protože je povinnou součástí vašeho projektu, nebo jen chcete zjistit, jestli projekt dosáhl stanovených cílů a výstupů v dostatečné míře? Případně, proč se nějakých cílů nepodařilo dosáhnout, a co by tedy bylo dobré změnit do příštích projektů?

Rádi pro vás zajistíme evaluaci nejrůznějších (nejen dotačních) projektů a programů.

Z obecného pohledu je evaluace hluboce propracovaný proces hodnocení, který zahrnuje také sběr a analýzu relevantních dat. 

V praxi je většina evaluací, které realizujeme, smíšená, tj. zahrnuje jak procesní/formativní evaluaci, tak výsledkovou/dopadovou evaluaci. Samotnou výsledkovou či dopadovou evaluaci je vhodné dělat v pokročilejších fázích projektu, kdy již bylo určitých cílů dosaženo a vznikly první výstupy. Na rozdíl od procesní/formativní evaluace je možné provádět výsledkovou i zpětně, po skončení projektu. Zejména při hodnocení dopadů je někdy i nezbytné, aby se část evaluace konala s větším časovým odstupem po realizaci projektových aktivit, aby se dopady stačily projevit.

Předpokládá se, že prostřednictvím evaluace by mělo dojít k odpovědi nejen na základní evaluační otázku (ptá se na to, zda program nebo projekt přináší takové výstupy, jaké mu byly stanoveny v určitém kontextu), ale zpravidla i na skupinu podotázek, které z hlavní evaluační otázky vyplývají.

V souvislosti s evaluací programů a projektů vycházíme ze znalosti výkonnostních standardů (určitého souboru pravidel profesionální a důvěryhodné evaluace) a zaměřujeme se případně také na naplnění komparativního faktoru spojeného s evaluací, kdy se hodnocený program nebo projekt srovnává s jiným podobným programem či projektem. 

Při provádění evaluací se držíme kodexu evaluátora.

Při sběru dat kombinujeme obvykle kvantitativní a kvalitativní výzkumný design, abychom současně dosáhli hlubokého porozumění a současně jsme měli dostatek dat k potvrzení či vyvrácení hypotéz. Dodržujeme princip triangulace, tedy získávání odpovědí na jednotlivé evaluační otázky od různých skupin respondentů a různými technikami. Nejčastěji jsou evaluace postavené na důkladném desk research, expertním posouzení, dotaznících, polostrukturovaných rozhovorech a fokusních skupinách.

Výsledkem je evaluační zpráva obsahující odpovědi na evaluační otázky, podložené argumenty na základě provedených šetření, a doporučení pro praktickou aplikaci zjištění.