Facebooklinkedin (4) (2).png  

Procesní a formativní evaluace


Potřebujete pomoci s evaluací? Musíte ji udělat, protože je povinnou součástí vašeho projektu, nebo jen chcete zjistit, jak a proč se vám na projektu něco daří více a něco méně? Potřebujete se ujistit, zda projekt probíhá v souladu s plánem a schválenými pravidly? Odhalit zavčas případné problémy a napravit je?

Rádi pro vás zajistíme evaluaci nejrůznějších (nejen dotačních) projektů a programů.

Z obecného pohledu je evaluace hluboce propracovaný proces hodnocení, který zahrnuje také sběr a analýzu relevantních dat. 

V praxi je většina evaluací, které realizujeme, smíšená, tj. zahrnuje jak procesní/formativní evaluaci, tak výsledkovou/dopadovou evaluaci. Procesní či formativní část evaluace je potřeba realizovat ještě v době realizace projektu nebo programu. Zaměřuje se totiž na to, zda projekt běží podle schváleného plánu, projektové žádosti, modelu změny apod. Tam, kde zjistíme odchylky, realizátora na ně upozorníme včetně odhadu jejich závažnosti a doporučení konkrétních kroků pro jejich nápravu.

Předpokládá se, že prostřednictvím evaluace by mělo dojít k odpovědi nejen na základní evaluační otázku (ptá se na to, zda program nebo projekt přináší takové výstupy, jaké mu byly stanoveny v určitém kontextu), ale zpravidla i na skupinu podotázek, které z hlavní evaluační otázky vyplývají.

V souvislosti s evaluací programů a projektů vycházíme ze znalosti výkonnostních standardů (určitého souboru pravidel profesionální a důvěryhodné evaluace) a zaměřujeme se případně také k naplnění komparativního faktoru spojeného s evaluací, kdy hodnocený program nebo projekt se srovnává s jiným podobným programem či projektem. 

Při provádění evaluací se držíme kodexu evaluátora.

Při sběru dat kombinujeme obvykle kvantitativní a kvalitativní výzkumný design, abychom současně dosáhli hlubokého porozumění a současně jsme měli dostatek dat k potvrzení či vyvrácení hypotéz. Dodržujeme princip triangulace, tedy získávání odpovědí na jednotlivé evaluační otázky od různých skupin respondentů a různými technikami. Nejčastěji jsou evaluace postavené na důkladném desk research, expertním posouzení, dotaznících, polostrukturovaných rozhovorech a fokusních skupinách.

Výsledkem je evaluační zpráva obsahující odpovědi na evaluační otázky, podložené argumenty na základě provedených šetření, a doporučení pro praktickou aplikaci zjištění.