Facebooklinkedin (4) (2).png  

Finanční audit


Potřebujete zajistit nezávislé přezkoumání dokumentů a finančních toků? Ujistit se, že s financemi se ve vaší organizaci nakládá hospodárně a bezpečně? 

Rádi pro vás připravíme finanční audit.

Auditem rozumíme systematický, nezávislý a dokumentovaný proces potřebný pro získávání důkazů. Probíhá jako přezkoumání a zhodnocení dokumentů nezávislou osobou. 

Jedním z příkladů je CBA, kde zkratka označuje analýzu nákladů a přínosů (z angl. Cost–Benefit Analysis).

Finančním auditem pro vás zjišťujeme, zda doklady ve vašem účetnictví podávají věrný  a nezkreslený obraz o skutečnostech. Jeho výsledkem budou nejen případná upozornění na nedostatky, ale také zvýraznění dobrých stránek vašeho účetnictví. 

Kromě čistě finančního auditu vám nabízíme také možnost rozšíření auditu například o témata technického auditu, auditu ke kontrole procesů, auditu dopadů na životní prostředí, analýzu sociálních dopadů apod.

Audity mohou sloužit k hodnocení nákladů vydaných nejen na jednotlivé úkoly, ale i na projekty, projektové záměry a různá strategická rozhodnutí a stanovení jejich přínosů. Pak tyto metody jsou vhodné i k takovému hodnocení veřejně prospěšných projektů, kdy potřebujeme zohlednit širší společenský prospěch projektu a v takové situaci musíme nefinanční benefity převádět do finančního vyjádření.

Těmito metodami porovnáme benefity, které vyjadřují pozitivní efekty například vašich projektů s náklady nebo újmami, které mohou vyplývat z negativních stránek vašich investicí. Počítáme také s tím, že přínosy nebo náklady nemusí být vyjádřené financemi, ale i kvalitativními ukazateli (sociálními, environmentálními apod.).