Facebooklinkedin (4) (2).png  

360° zpětná vazba, 540° zpětná vazba i 720° zpětná vazba


Potřebujete vyhodnotit sebehodnocení vašich zaměstnanců ve vztahu k tomu, jak je vidí jejich kolegové, nadřízení, podřízení, případně i zákazníci, dodavatelé a další stakeholdeři? Zajímá vás rozvoj zaměstnanců a jejich skutečný potenciál?

Rádi pro vás připravíme 360stupňové i více stupňové šetření zpětné vazby.

Jedná se o metodu anonymního hodnocení pracovních výkonů jednotlivců pomocí dotazníkového šetření. Společně si vyjasníme cíle šetření a výzkumné otázky. Připravíme dotazníkové šetření, včetně více variant dotazníků pro různé kategorie zaměstnanců. 

V základním modelu 360° zpětné vazby jsou varianty dotazníku připraveny tak, že každý jednotlivec je hodnocen svými kolegy, nadřízenými i podřízenými a součástí šetření je i sebehodnocení. Tak vzniká ucelený soubor hodnocení a hodnocený získává cennou zpětnou vazbu. Výsledky šetření vám zpracujeme pomocí tabulek a grafů, připravit vám můžeme i přehledné prezentace či infografiky. 

Podle toho z kolika úhlů pohledu hodnocení probíhá (např. zda jsou zahrnuti kromě „základních“ hodnotitelů i zástupci klientů nebo klíčových dodavatelů), se pak hovoří o 360, 540 či 720stupňové vazbě. Jsme schopni zajistit všechny tyto varianty šetření.

K dispozici máme SW nástroj pro provádění těchto hodnocení, do kterého můžeme přidávat další otázky nebo stávající adaptovat na míru pro vaši organizaci. Rychlé statistiky jsou ke stažení ze systému ihned. Navíc k nim přidáváme odborné vyhodnocení a zpracování výstupní zprávy s interpretací na úrovni organizace, případně i individuální rozhovory s psychology/konzultanty.