Facebooklinkedin (4) (2).png  

Srovnávací studie, ROI, politické a ekonomická prosaditelnost opatření


Pro rozhodování majitelů či manažerů soukromých firem stejně jako vedení neziskových organizací a pro veřejnou správu (pro politické představitele a vedoucí úředníky) provádíme řadu srovnávacích studií založených na dostupných datech a veřejných statistikách i na vlastním sběru dat. Výhodou našeho multidisciplinárního týmu, vlastní tazatelské sítě a panelu je, že si dokážeme primárním sběrem opatřit i data, která nejsou dostupná coby hotová.

Srovnávat můžeme např. situaci v určitém regionu s dalšími regiony (včetně zahraničních), řešení u našeho klienta s řešením v jiných organizacích či vývoj situace v čase, např. před a po projektové intervenci. Součástí srovnávací studie mohou být aspekty ekonomické, sociální, politické, legislativní či environmentální.

Častou aplikací je ROI čili návratnost investic (Return On Investment). Jde o koncept, který se využívá k měření efektivity finančních investic. ROI se vyjadřuje jako poměr mezi příjmy a náklady, které jednotlivá opatření přináší. Tento koncept se také využívá k měření politické a ekonomické prosaditelnosti opatření. Politici často používají ROI jako metriku pro posouzení, zda je zavedení daného opatření ekonomicky udržitelné. ROI se také může použít k porovnávání různých návrhů opatření a vyhodnocovat jejich ekonomickou účinnost.

Při spojení ekonomické, legislativní a politologické odbornosti s výzkumy veřejného mínění jsme schopni připravit optimální formulaci opatření, případně v několika variantách, se zhodnocením jejich prosaditelnosti v ekonomickém, politickém a společenském kontextu.