Facebooklinkedin (4) (2).png  

Vyhledávání a identifikace korupčních schémat a rizik


Potřebujete vypátrat korupční schémata či možná korupční rizika? 

Zejména v oblasti veřejného zadávání se vyskytují korupční rizika v různých podobách a se zapojením různého počtu subjektů. Jedná se o střet zájmůprovize pro osoby na straně zadavatele, zakázané dohody mezi dodavateli, obcházení nebo porušování zákona o zadávání veřejných zakázek a nedovolené získávání interních informací. Nejčastějším případem je kombinace více prvků v rámci jednoho korupčního schématu. Zároveň dochází k využívání fungujícího postupu opakovaně buď u jediného zadavatele, nebo u více různých zadavatelů.

Dohledáváme korupční schémata, rozplétáme složité postupy, hledáme podobnosti a zákonitosti v rámci různých výběrových řízení, vazbu na pracovníky nebo řídící osoby zadavatele, okruh potenciálně rizikových subjektů a jejich propojenosti na straně dodavatelské. Analyzujeme okruhy oslovovaných účastníků veřejných zakázek, složení dodavatelů, kteří podali nabídky, jejich ceny či zapojení v podobném složení do jiných zakázek (křoví a obměňování vítěze). 

Výstupem naší činnosti bývá popis identifikovaných skutečností, případně náznaků, včetně analýzy dopadů činnosti/existence nalezeného rizika nebo schématu, doporučení pro další postup nebo opatření jak z pohledu zadavatelského subjektu, tak i z pohledu externího pozorovatele (např. podnikatelský subjekt, který má zájem na narovnání konkurenčního prostředí).

Naše zkušenosti v této oblasti jsou založeny nejen na mnohaleté účasti a organizaci v zadávacích řízeních veřejných zakázek, ale i potírání těch veřejných zakázek, které jsou zjevně zmanipulované. Disponujeme širokou znalostí technik a postupů, které nemusejí být na první pohled patrné pro subjekt neznalý prostředí veřejných zakázek.