Facebooklinkedin (4) (2).png  

Prověrky osob (FO a PO)


Potřebujete prověřit poskytnuté informace o fyzických či právnických osobách?

Zabýváme se prověřováním informací, které o sobě poskytla prověřovaná osoba, dohledáváme další nové nebo doplňující informace (pozitivní i negativní) tak, aby měl klient nejlepší možnou rozhodovací pozici pro efektivní posouzení dalšího postupu, ve vztahu k prověřované osobě.

Prověřované oblasti:

    • Obecné - pracovní historie, vzdělání, reference od předchozích zaměstnavatelů a spolupracovníků, dluhy, schopnost splácet závazky, stav daňového účtu, propojení s jinými subjekty a osobami, pracovní výsledky, zapojení do medialozivaných kauz, probíhající vyšetřování, reputační rizika
    • Specifické - vztahují se k zaměření konkrétní pracovní pozice, podnikatelské činnosti a k rizikám souvisejícím s předpokládaným působením prověřované osoby

 

Nejčastější typové situace prověřování osob zahrnují:

  • Background-check uchazečů o vyšší manažerské pozice a pozice, u kterých je úzká vazba na hospodaření organizace. Kromě pravdivých a přesných informací o dosavadní pracovní historii, praxi, úspěších, kvalifikaci atd. je pro budoucího zaměstnavatele nesmírně důležité znát i nezávislé reference na uchazeče, jeho propojenost s ekonomickými subjekty, případné kauzy, reputační rizika, možné oblasti střetu zájmů a dluhovou situaci. Jako nadstandard pak prověřujeme i mezinárodní sankce, osoby v pátrání či jiné obdobné skutečnosti mající dopad na požadavky našich klientů a jejich rozhodování.
  • Prověřování stávajících zaměstnanců – v případě povýšení, rozšíření pravomocí, zřízení dispozičního práva k finančním prostředkům organizace, zřízení podpisového práva, podezření na nezákonnou činnost, riziko střetu zájmů atd.
  • Prověřování obchodních partnerů, investorů, klientů atd. – Navázání obchodních vztahů s novým obchodním partnerem může představovat rizika v různých oblastech. Jednou z možností, jak taková rizika minimalizovat, je prověřit si potenciálního obchodního partnera, investora, případně dokonce klienta nebo jinou spolupracující osobu. 
  • Prověřování nájemníků – prověřování nájemní minulosti, prověření informací poskytnutých nájemníkem, ověření dluhové situace nájemníka a jeho schopnosti splácet stávající závazky, prověření daňového účtu, získání referencí od předchozích pronajímatelů a zaměstnavatelů, případně též spolunájemníků, spolubydlících či sousedů. 
  • Prověřování osob s citlivým předmětem činnosti (např. chůva, poskytovatel péče o seniory), kde existuje zájem na vysokém standardu odborné i morální úrovně prověřované osoby. Tomu odpovídají i specifické přístupy, které volíme v rámci poskytování této služby.