Facebooklinkedin (4) (2).png  

Monitoring kvality ovzduší v malých sídlech JMK


V měsících leden až březen 2024 jsme realizovali projekt Monitoring kvality ovzduší v malých sídlech JMK s lokálními topeništi pomocí senzorů (v rámci výzvy SVALBARD financovaným Norskými fondy) pro Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity.  

V rámci projektu jsme realizovali dotazníkové šetření s 500 obyvateli vybraných obcí JMK a vedli 20 polostrukturovaných rozhovorů se stakeholdery (starosty, místostarosty a tajemníky obcí, úředníky z odborů životního prostředí a řediteli škol) v rámci vybraných obcí JMK.

Cílem projektu je provést odkad ekonomických nákladů zdravotních rizik ze znečištěného ovzduší a identifikovat povědomí obyvatel o zdravotních rizicích znečištěného ovzduší, především zjištění ochoty ke změně způsobu vytápění či ke změně zajištění vyššího energetického standardu jejich nemovitosti včetně určení ochoty platit za dosažení takové změny a identifikace klíčových bariér, které jsou obyvateli subjektivně pociťovány. 

Zadavatel od nás obdržel vyčištěnou datovou matici v SPSS, včetně code book a technické zprávy z dotazníkového šetření, dále audionahrávky rozhovorů, včetně přepisu rozhovorů a technické zprávy z průběhu vedení rozhovorů. Tyto podklady si následně zadavatel sám vyhodnocoval. 

Výsledky šetření byly prezentovány na konferenci ke kvalitě ovzduší v Brně a JMK 23. 4. 2024 ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně.

Zajímavé odkazy:

Foto z projektu, zdroj: AIR BRNO

ovzduší.png