Facebooklinkedin (4) (2).png  

Kulturní potřeby města Brna


Pro Magistrát města Brna jsme za společnost Inboox CZ, s.r.o. od listopadu 2022 do února 2023 zkoumali kulturní potřeby obyvatel Brna. Jednalo se o reprezentativní kvantitativní sociologický průzkum. Výsledky zadavateli poslouží pro tvorbu strategických plánů v oblasti kultury a přizpůsobování kulturní poptávky.

Výzkumný soubor čítal 1 111 respondentů a respondentek. Sběr dat probíhal v lednu 2023 metodou CAPI, kterou jsme doplnili metodou CAWI za pomoci profesionálního webového rozhraní Survey Monkey. Do dotazování se na území města Brna zapojilo 26 našich zkušených a proškolených tazatelů. 

Dotazování jsme zajistili v češtině i angličtině. Cílovou populací byli obyvatelé Brna starší 18 let a to včetně cizinců, kteří na území Brna žijí minimálně poslední 3 roky a jsou schopni se dorozumět česky nebo anglicky. 

Mezi zkoumané oblasti patřily: spokojenost obyvatel s kulturou v Brně, osobní důležitost možností pro kulturní a společenské vyžití v Brně, frekvence návštěv kulturních událostí a Brnem zřizovaných kulturních institucí, dostupnost brněnské kultury pro různé skupiny obyvatel, pořádání kulturních akcí v Brně obyvateli města a vlastní umělecká činnost, publikum příspěvkových organizací měst Brna v oblasti kultury.

Sesbíraná data jsme podrobili základním i pokročilým analýzám, včetně testu statistické významnosti a vícestupňového třídění dat. Klient od nás obdržel datovou matici a výstupní zprávu plnou přehledných tabulek a grafů. Nejdůležitější výsledky šetření jsme prezentovali na společném setkání. 

  • Souhrn nejdůležitějších zjištění je publikován zadavatelem na data.brno.cz.
  • Celou výstupní zprávu naleznete zde.

Níže můžete vidět graf ze závěrečné zprávy, který ukazuje průměrné měsíční výdaje obyvatel Brna na kulturu. Respondenti a respondentky měli započítat vstupné i předplatné na kulturní události/do knihoven v Brně i mimo něj a naopak nezapočítávat kulturu konzumovanou individuálně (nákup knih, hudby, uměleckých předmětů; placení streamovacích platforem, aj.).


Průměrné měsíční výdaje na kulturu, N = 1 111

graf Kultura - útraty.jpg