Facebooklinkedin (4) (2).png  

Evaluace (situační studie) průmyslového parku Cheb I.


Od července do listopadu 2023 jsme pro město Cheb komplexně vyhodnocovali dopady průmyslového parku (PP) na celou řadu oblastí života ve městě Cheb. Zpracovali jsme témata jako celkový postoj obyvatel a stakeholderů k PP a postoj k dalšímu rozvoji, ekonomika a ekonomická výhodnost PP, dostupnost občanské vybavenosti, struktura obyvatel a jeho proměna, sociální oblast, kriminalita či doprava.

Pro dodržení principu triangulace a zajištění komplexního pohledu na zkoumanou problematiku bylo šetření provedeno metodami: desk research, dotazníkovým šetřením mezi veřejností (celkem 818 obyvatel města Cheb vybraných kvótním výběrem) a klíčovými stakeholdery (zástupci lokálních úřadů, firmy mimo PP a sídlící v PP; celkem 103 respondentů dotazovaných metodou CAWI), a hloubkovými rozhovory s klíčovými stakeholdery v regionu (celkem 10 rozhovorů). 

Závěrečná evaluační zpráva kromě přehledných tabulek a grafů obsahuje také manažerské srhnutí nejdůležitějších zjištění a doporučení pro město Cheb ohledně toho, na jaké oblasti by se měli v případě dalšího rozvoje PP zaměřit. 

Celou výstupní zprávu si můžete prohlédlout zde.

Jako ukázku níže uvádíme graf, který vyjadřuje procentuální distribuci odpovědí obyvatel Chebu na otázku: Jaký je Váš názor na další rozvoj průmyslových zón v Chebu? Z výsledků šetření vyplývá, že ačkoli většina obyvatel Chebu deklaruje v současnosti k PP pozitivní postoj, dalšímu rozšiřování/rozvoji PP ve městě nejsou nakloněni.


Názor na rozvoj PP v budoucnu, N = 818

PP-graf.png