Facebooklinkedin (4) (2).png  

Dělba přepravní práce - dopravní průzkum pro Brno


Město Brno dlouhodobě sleduje podíl jednotlivých druhů dopravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce a způsobech pohybu obyvatel města. V roce 2022 jsme za společnost Inboox CZ, s.r.o. od července do října realizovali navazující šetření na předchozí ročníky z let 2010, 2012, 2014 a 2019. Získaná data tak zajišťují nejen kontinuitu šetření, ale také získání důležitého indikátoru pro potřeby města a jeho plánování.

Realizovali jsme reprezentativní šetření na vzorku 1 042 respondentů. Výběrový soubor byl složen jak z rezidentů, tak z dojíždějících osob za vzděláním či prací v předem stanoveném poměru 70:30. Sběr dat probíhal od konce srpna do konce září 2022 a zapojilo se do něho 25 našich proškolených tazatelů. Sběr dotazníků probíhal formou osobního dotazování tazatelů s respondenty metodou CAPI

Výsledky jsme podrobili základním i pokročilým analýzám, všetně testu statistické významnosti a vícestupňového třídění dat. Klient od nás obdržel datovou matici a výstupní zprávu plnou přehledných tabulek a grafů. Nejdůležitější výsledky šetření jsme prezentovali na společném setkání. 

  • Souhrn nejdůležitějších zjištění je publikován zadavatelem na data.brno.cz.
  • Celou výstupní zprávu naleznete zde.

Níže můžete vidět ukázku naší práce, kdy jsme zjišťovali, jak často mohou sami respondenti pro cestování využít automobil. Na data jsme se podívali optikou sociodemografických charakteristik a statistickou významností oproti celku, kdy hodnoty vyšší statistické významnosti jsou zobrazeny žlutě a hodnoty nižší statistické významnosti červeně.


Možnost využít automobil dle sociodemografických charakteristik, N = 1 042